Hieronder kunt u alle benodigde informatie vinden voor de ANBI status

Doelstelling

De Stichting Havenstraat, opgericht op 22 oktober 2015, beoogt om vluchtelingen afleiding te bezorgen tijdens het lange wachten in de noodopvangen en de asielzoekerscentra, om vluchtelingen en Nederlanders met elkaar kennis te laten maken en om vluchtelingen een warm welkom in Nederland te geven.

Daarnaast geeft de stichting voorlichting over vluchtelingen, hun positie in Nederland, de asielprocedure e.d.

De stichting hoopt  zo een bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van de vluchtelingen in Amsterdam.

Jaarverslag 2021 / ANBI-standaardformulier publicatieplicht 2021

Jaarverslag 2020 / ANBI-standaardformulier publicatieplicht 2020

Jaarverslag 2019

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017

Een hele lange winterslaap

Ook voor onze stichting was 2020 een heel bijzonder jaar. We begonnen energiek met het eerste diner op 6 januari. En vervolgens weer elke maandag. Begin maart waren alle diners tot de zomer uitverkocht. Wij planden het 200e extra feestelijke diner medio mei.

En toen kwam Corona. Ook wij moesten stoppen. De 1,5 meter is niet te doen bij het verzamelen in het AZC, in de bussen en de bar, in de keuken, aan tafel en bij het dansen. De donateurs en scholen werden begrijpelijkerwijze ook steeds terughoudender. Begin maart was het laatste diner van het jaar na 6 diners met donateurs en 3 met scholieren.

Daarna gingen wij in corona winterslaap en begon het lange wachten tot de samenleving weer openging. Door de voortdurende pandemie liep onze winterslaap ook in 2021 door.

Financieel was dat gelukkig geen probleem. Onze stichting heeft vrijwel geen vaste lasten, omdat wij uitsluitend werken met onbezoldigde vrijwilligers, en we hebben de overige kosten ook zoveel mogelijk versoberd. En dat merkt u in dit jaarverslag.

We hopen in 2022 weer te beginnen met de diners. Dat is ook echt nodig. De AZC’s zijn overvol. Wel viert Sinterklaas ook dit jaar zijn verjaardag met de kinderen uit het AZC. Voor de opstart zoeken wij weer vrijwilligers, donateurs, scholen en goede doelen fondsen om om er zodra dat kan weer een mooi jaar van te maken. Want wij zeggen al jaren: wij gaan door zolang de AZC’ers en de Amsterdammers graag komen, de vrijwilligers graag helpen en de donateurs en vermogensfondsen de diners mogelijk maken.

Ondanks onze gedwongen winterslaap danken wij de gasten, vrijwilligers, donateurs, goede doelen fondsen, bijzondere locaties en partners voor hun bijdragen aan de prachtige diners in 2020 en de voortdurende steun in 2021.

Amsterdam, 2 november 2021

Marinus Pannevis, Voorzitter

De Havendiners

Sinds november 2015 organiseert de stichting in nauwe samenwerking met eerst het Leger des Heils en nu het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) vrijwel elke maandagavond een ‘Havendiner’ voor 80 vluchtelingen (mannen, vrouwen en kinderen) en circa 20 gasten van de donateur van de avond. Tot medio 2016 kwamen de vluchtelingen uit de noodopvangen in Amsterdam en Amstelveen, die toen werden gesloten. Sinds oktober 2016 komen de vluchtelingen uit het Amsterdamse AZC.

De diners zijn in het Haarlemmermeerstation, Amstelveenseweg 266, te Amsterdam. Het zijn zeer inspirerende avonden, waarbij de vluchtelingen en de gasten van de donateur in een informele omgeving met elkaar kennis maken, borrelen en eten. En die vaak eindigen met Syrische, Iraakse, Eritreese of Koerdische dansen.

De stichting organiseert af en toe bijzondere Havendiners. Sinterklaasdiners voor de kinderen uit het AZC en hun ouders, Kerstdiners in het Hilton Hotel Amsterdam en een Havendiner in het Tropenintituut. Tezamen met het Holland Festival begeleidt de stichting vluchtelingen naar prachtige culturele evenementen.

De donateurs

De diners worden mogelijk gemaakt door donateurs. Dat zijn meestal bedrijven en instellingen uit Amsterdam en omstreken. Elke donateur komt met ongeveer 20 mensen (personeelsleden, relaties, vrienden of familieleden) naar ‘zijn’ diner. Mensen met een open geest, die graag kennis maken met de vluchtelingen.

Het initiatief stamt uit de advocatuur. De eerste jaren waren de donateurs vooral advocatenkantoren. Sinds 2017 zijn er ook vele andere bedrijven en organisaties, die graag een leuke avond met de vluchtelingen ondersteunen en mee maken. De prachtige lijst donateurs staat hier.

Onze organisatie

De Stichting Havenstraat heeft zes bestuursleden en een pool met ruim vijftig vrijwilligers. Dat is een mooie mix van vluchtelingen en Amsterdammers.

Elk Havendiner wordt georganiseerd door zo’n twintig vrijwilligers. Zij verzorgen de AZC excursie,  begeleiden de vluchtelingen en de scholieren op de heen- en de terugweg, dekken de tafels, bemannen de bar, tolken aan tafel, koken de maaltijden, informeren en bedienen de gasten, verzorgen het kinderprogramma, doen de afwas, leiden de dansen en ruimen alles weer op. Bij elk diner zijn twee of drie bestuursleden van de stichting aanwezig.

Twee GroenGrijs bussen, gereden door vrijwilligers van de Vereniging Groengrijs, vervoeren de vluchtelingen en de scholieren. De keukenbrigade staat bij elk diner onder leiding van een professionele kok. En op elke dinerlocatie is er een dinermanager.

Onze vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning of vrijwilligersvergoeding, maar hebben recht op vergoeding van de door hen uit hoofde van hun functie gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

Dit jaar hebben wij een diner georganiseerd voor de vrijwilligers om ook tijdens onze winterslaap de contacten warm te houden.

Ondersteuning andere projecten

Vooral de eerste maanden, toen in de noodopvangen allerlei initiatieven van particulieren opbloeiden   t.b.v. de vluchtelingen, heeft de stichting veel van die kleinschalige projecten financieel ondersteund. Een overzicht staat hier.

Beloningbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen beloning voor hun inzet. Zij kunnen kosten die in redelijkheid voor de projecten van de stichting moeten worden gemaakt, declareren onder overlegging van facturen. Reiskosten worden alleen vergoed aan vluchtelingen.

Financiële verantwoording

Alle donaties worden besteed aan de activiteiten van de stichting. De overhead kosten zijn zeer beperkt, door het ontbreken van beloningen voor bestuur en vrijwilligers, en doordat de organisaties van de bestuursleden de belangrijkste algemene kosten dragen (website, IT kosten, kopieerkosten e.d.).

RSIN nummer: 855653577

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen:

Voorzitter:                                                                   Marinus Pannevis         (sinds 2015)

Penningmeester:                                                          Fernand Izeboud           (sinds 2018)

Secretaris:                                                                   Bart Kraak                   (sinds 2017)

Bestuurslid bedrijven en communicatie:                        Jan Scheele                  (sinds 2016)

Bestuurslid vluchtelingen:                                            Inez Liem                    (sinds 2018)

Bestuurslid scholen en statushouders:                            Francien Bakker           (sinds 2018)

De bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kunnen onbeperkt herbenoemd worden. Er is geen raad van toezicht. De bestuursleden zijn niet gelieerd aan organisaties waaraan de stichting betalingen doet voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Door de kleine omvang van de stichting is de interne beheersing informeel, en zijn de mogelijkheden tot functiescheiding beperkt. De voorzitter en penningmeester zijn gemachtigd voor de bankrekening van de stichting en voeren over en weer toezicht uit op de mutaties.

Samenwerking met andere organisaties

Ok dit jaar werkten we weer nauw samen met een aantal partners.

Het AZC (Willinklaan 3, Amsterdam West) faciliteert ons in de contacten met de vluchtelingen. Ook stellen zij hun deuren open voor bezoek van scholieren voorafgaand aan de scholierendiners. Het Sinterklaas Havendiner organiseren wij samen met de Voorschool Impuls in het AZC.

Onze vaste dinerlocatie is sinds de oprichting het Haarlemmermeerstation (HLMS), Amstelveenseweg 266, 1075 XV Amsterdam. In 2020 waren daar 6 diners en het diner voor de vrijwilligers. HLMS stelt de locatie en (non-alcoholische) drankjes beschikbaar tegen grote korting op de commerciële tarieven.

Mede in verband met een tariefverhoging bij HLMS na de zomer van 2019 hebben wij gezocht naar een tweede vaste locatie. Eind 2019 hebben wij hierom voor het eerst een diner georganiseerd bij Hotel Buiten, Th.J. Lammerslaan 3, 1064 DH Amsterdam. In 2020 hebben we hier driemaal een diner kunnen houden.

Voor het vervoer van vluchtelingen werken we samen met de Vereniging GroenGrijs. De vrijwilligers van Groengrijs vervoeren de vluchtelingen met de GroenGrijs bussen tussen het AZC en de dinerlocatie, en bij de Scholierendiners verzorgen zij ook het vervoer van de scholieren tussen school, het AZC en de dinerlocatie.

Financieel

Wij vinden het belangrijk dat de diners elke week plaatsvinden. Elke maandag staan de bussen klaar voor het AZC. Wij houden alleen pauze tijdens de corona stop, de feestdagen, in de zomer. Dit is allemaal mogelijk door de royale bijdragen van de donateurs. Dit zijn naast bedrijven in toenemende mate goede-doelenfondsen, gemeentelijke instanties, scholen en particulieren. De Scholierendiners worden betaald uit donaties van goede doelen fondsen, eigen bijdragen van de scholen en uit de reserves van de stichting.

Vele donateurs komen terug voor hun jaarlijkse diner. Of zij sponsoren Scholierendiners. De gemeente Amsterdam boekte in 2020 weer twee diners en nodigde daarvoor steeds andere medewerkers uit die betrokken zijn bij de vluchtelingen in Amsterdam. Bij diners op bijzondere locaties dragen die organisaties meestal de lasten van de locatie, en soms ook van het diner en het vervoer. Sommige locaties dekken de kosten uit kaartverkoop: ‘betaal voor jezelf en voor je buurman uit het AZC.’

De ontvangen donaties worden nagenoeg volledig besteed aan de diners. De dinerkosten bestaan uit de kosten van de locatie, het vervoer van de vluchtelingen per bus en de kosten van het diner en de professionele kok.

Daarnaast dragen wij zeer beperkt financieel bij aan uitjes van de peuterspeelzaal van het AZC.

Het saldo van baten en lasten is negatief € 9.638. Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat de nog in 2020 georganiseerde scholierendiners werden betaald uit donaties van voorgaande jaren, met een corresponderende afname in de bestemmingsreserve.

In 2020 hebben wij € 373 ingeteerd op onze algemene reserve. Doordat onze vaste organisatiekosten laag zijn, hebben we beperkt financieel last van de sluiting door de pandemie.

Begroting

In maart 2020 moesten wij de diners stoppen als gevolg van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Door de onzekerheden die hiervoor zijn genoemd in paragraaf 2.1 van de jaarrekening is het bestuur niet in staat met voldoende zekerheid een begroting op te stellen voor het jaar 2021. Wij verwachten op basis van de huidige ontwikkelingen niet voor januari 2022 de diners te kunnen hervatten.

In 2021 hebben nog geen diners of andere activiteiten plaatsgevonden. Het saldo van de vrije reserves is in deze periode ongeveer gelijk gebleven. Het bestuur heeft besloten om in de periode dat geen diners kunnen worden georganiseerd vanuit de vrije reserves ruimte te maken voor kleinschalige alternatieve activiteiten voor vluchtelingen, met een maximum van € 1.500. De kosten van beheer en organisatie verwachten we met € 2.000 op vergelijkbaar niveau als 2020 te houden, en te dekken door onttrekking uit de algemene reserve. Bij het besluit om weer van start te gaan met diners zal onder andere een voorwaarde zijn het hebben van financiële dekking uit algemene en bestemmingsfondsen en eventuele nieuw te werven donaties.